Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1-TARAFLAR
Satıcı Unvanı: WEBWORKS 101 OÜ (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)
Satıcı Tüzel Kişi Adına İşlem Yapan Yetkili Kişi: ERDEM GÜNGÖR
Satıcı Mersis No: ________
Satıcı Adres:
sepapaja 6 tallinn 15551 estonia
Satıcı Telefon: +905321367745
Satıcı E-mail: [email protected]
1.2- ALICI
Alıcı Ad-Soyad: ________ (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.)
Alıcı T.C: ________
Alıcı Adres:
________
Alıcı Telefon: ________

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU
İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının satın almak istediği ve aşağıda özellikleri belirtilen hizmetin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.
Sözleşme Ana Konuları : E-Ticaret Eğitimi – WordPress Eğitimi – Fotoğrafçılık Eğitimi – Affilliate Marketing Eğitimi – Pazarlama Eğitimi – Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi – Danışmanlıklar

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
3.1- Sözleşme konusu hizmetin özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:
________
3.2- Sözleşme bedeli taraflarca tüm vergiler dahil ________ (________) türk lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, ________gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın kararlaştırılan hizmeti ifa yükümlülüğü ortadan kalkar.
Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:
Havale, Kredi Kartı, Bitcoin

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu hizmetin ifası ile satıcı borcunu yerine getirmiş olur.
Sözleşme konusu hizmetin ifa edileceği adres aşağıda belirtildiği gibidir:
İfa Adresi:
E-com IOI Galata Ofisi Balkon Çıkmazı Sk. No.8 D.1 Beyoğlu İstanbul

MADDE 5-HİZMETİN İFASINA İLİŞKİN MASRAFLAR
Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin masraflar alıcıya aittir. Sözleşmenin ifası, alıcı tarafından sözleşme bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla ________ gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan ________ gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı tarafın ifa yükümü ortadan kalkar.

MADDE 7-MÜCBİR SEBEPLER
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı sözleşmeden doğan borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.

MADDE 8-CAYMA HAKKI
Alıcı, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı tarafa yöneltilmiş olması yeterlidir.
Alıcı teslim aldığı taşınır malı, olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Aksi halde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
Sözleşme konusu e-ticaret ve muhtelif eğitimler başladığı andan itibaren sağlık, ölüm, pandemi koşulları vb. kontrol dışı anlarda karşılıklı olarak konuşularak erteleme ve iptal yoluna gidilir.
Eğitimin bitiminden sonra ücret iadesi söz konusu değildir.
Eğitimlerde karşılıklı mutabakat halinde ertelemeler yapılabilmektedir ancak bu husus da ödeme iadesine girmeyecektir.

MADDE 9-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, alıcının hizmeti satın aldığı veya satıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti, bedeli Bakanlıkça belirlenen değer dışında kalan uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 68 uyarınca belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe veya il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ: ________
ALICI İMZA

SATICI İMZA

X
X